عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   افتتاح و بررسي حساب دهياري

30/11/1395

 

 

افتتاح و بررسي حساب دهياري
 

كليه مسئولين محترم باجه هاي بانكي روستايي

 با سلام و احترام

1-      تعدادي از دهياريهاي استان نزد باجه هاي بانكي حساب افتتاح نموده اند و تعدادي از روستاها  فاقد حساب دهياري ميباشند ،  لازم است باجه هاي نمايندگي بانكي   پيگيري لازم را جهت افتتاح حساب مطابق  نامه ذيل شماره72994  /33/32/ 95    مورخ 24/ 11/ 1395    اداره كل امور روستايي بعمل اورند تا ساير دهياريهاي موجود در فابل و دهياري هاي جديد نيز نزد باجه هاي بانكي حساب قرض الحسنه جاري ويزه دهياريها  افتتاح حساب نمايند ونتيجه را به شعبه ناظر اعلام نمائيد .

2-        طي بررسي بعمل امده تعدادي از حسابهاي دهياريها تك امضا و يا  بدون  مهر دهياري ميباشند و بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي افتتاح حساب نگرديده اند ،  تعدادي از روستاها داراي عناوين  عليا يا  سفلي ، ( بالا و پائين )  ميباشند در نرم افزار صرفا" نام روستا قيد گرديده و مشخص نشده مربوط به كداميك از روستاها ميباشند لازم است با هماهنگي شعب ناظر و ارائه مستندات مربوطه  نسبت به اصلاح  و ويرايش حساب اقدام گردد .

3-      واحد هاي نظارتي بانك نسبت به بررسي و كنترل مدارك و صحت اطلاعات حسابهاي دهياري ها  در سامانه سيميا  توسط مسئولان باجه هاي نمايندگي  اقدام نمايند .

4-       از آنجائيكه دهياري ها  توسط اعضا شوراي اسلامي تعيين ميشوند ، لذا با هماهنگي شورا ميتوانند وفق مقررات مربوطه با ارائه مدارك مشروحه ذيل نسب به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري به نام دهياري ها  اقدام نمايند :  

1- صورتجلسه شورا مبني بر تعيين دهيار كه به تائيد شوراي روستا رسيده و ممهور به مهر شورا شده باشد.

2- صورتجلسه تعيين ذيحساب (پيشنهاد شده توسط دهيار ) كه به تائيد شورا رسيده باشد.

3- تقاضاي افتتاح حساب با امضاي دهيار و ممهور به مهر دهياري

4- معرفي نمونه امضا به همراه تصوير شناسنامه / كارت ملي دهيار و ذيحساب تعيين شده

          تبصره : تصوير شناسنامه / كارت ملي صاحبان امضاي مجاز مي بايست پس از تطبيق با اصل شناسنامه / كارت ملي به مهر " كپي برابر اصل است " ممهور گردد.

1-4- اعتبار امضاها و مدارك فوق الذكر تا پايان مدت ماموريت دهيار مي باشد و با پايان مدت ماموريت ، برداشت از حساب موكول به تعيين مجدد دهيار و ذيحساب و تائيد مراتب از سوي شوراي روستا مي باشد.

2-4- به موجب ماده 18 اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها مصوب 21/11/80 هيات محترم وزيران اسناد و اوراق تعهدآور حسابهاي بانكي دهياريها با امضاي مشترك دهيار و مسئول مالي دهياري (ذيحساب) انجام مي شود.

3-4در صورت فوت هر يك از صاحبان امضاي معرفي شده ، وراث آنان هيچ حقي نسبت به حساب دهياري نخواهند داشت.

5-4 حكم دهيار توسط بخشداري / فرمانداري صادر مي گردد و عزل وي با اكثريت آراي اعضاي شورا صورت مي پذيرد.

5-4 مدت ماموريت دهيار از زمان صدور حكم به مدت 4 سال مي باشد و انتخاب مجدد وي توسط شورا بلامانع است.

5-      افتتاح حساب با نوع حساب قرض الحسنه جاري وي‍‍ژه دهياري  افتتاح گردد .تعداد بازديد از سايت: 30448 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©