عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   افزايش تضمين جهت تمديد قرار داد

14/1/1395

 

 

افزايش تضمين جهت تمديد قرار داد
 

قابل توجه كليه مسئولين محترم دفاتر خدمات بانكي  شهري و روستايي

سلام عليكم

موضوع:  افزايش تضمين جهت تمديد قرار داد

تضمين حسن انجام تعهدات

نماینده مکلف است علاوه بر ارائه تعهد نامه رسمي ( مطابق نمونه ابلاغي پیوست تنظیم شده در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور ) ، تعهد نامه صلاحیت و جذب منابع ؛ سایر تضامين حسن انجام تعهدات ذیل را با توجه به مبلغ ، نوع و ترکیب ان برابر مقررات دستورالعمل باجه نمایندگی خدمات بانکی به پست بانک تسلیم نماید .

الف) متقاضيان ايجاد باجه های نمایندگی خدمات بانكي روستايي جهت انعقاد قرارداد علاوه بر تضامین مذکور می بایست به میزان پنج درصد  طرح توجیهی و تعهد نامه جذب منابع در مناطق شهری به مبلغ 40 میلیارد ریال ( حداقل مبلغ دو میلیارد ریال ) و در نقاط روستایی به مبلغ 20 میلیارد ریال ( حداقل مبلغ یک میلیارد ریال ) به عنوان تضمین و وثیقه به بانک ارائه نمایند .

ب) متقاضيان تمدید مجوز باجه های نمایندگی خدمات بانكي شهری / روستايي جهت تمدید انعقاد قرارداد علاوه بر تضامین مذکور می بایست به میزان پنج در صد  منابع مؤثر در باجه های مذکور ( حداقل پانصد میلیون ریال ) به عنوان تضمین و وثیقه به بانک ارائه نمایند .

1- اخذ سپرده نقدي .

2- اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي، سپرده سرمايه گذاري مدت دار يا حساب پس انداز قرض الحسنه ، گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت نزد بانك به مبلغ فوق الذكر .

3- وثيقه ملكي به ميزان 150% مبلغ فوق الذكر .

4- اخذ 10% تضمین بصورت نقدي و الباقي با ارايه سفته به انضمام یک فقره چک با ظهر نويسي دو نفر نفرضامن معتبر و مورد تأييد شعبه ناظر به ميزان 130% .

بعنوان نمونه

 تضمين دفتر درجه سه

1-ارائه يك فقره برگ سپرده به ميزان پنجاه ميليون ريال

سفته :585000000=130%*450000000

چك : 585000000

2-ارائه آخرين فيش حقوقي – اخرين حكم كارگزيني

مدارك ضامنين ميبايست ممهور به مهر كپي برابر  اصل و تائيدرئيس شعبه گردد .

3- ارائه نامه از شعبه ناظر كه در ان شماره سفته و چك در ان قيد گرديده ودر حضور مسئولين شعب تكميل گرديده است . دفاتر تحت نظارت  شعبه شهركرد مدارك ضامنين توسط دايره خدمات بانكي رويت خواهد شد .

 

مسئولين محترم دفاتري كه قرار داد انها خانمه يافته  با لحاظ داشتن منابع جهت تمديد قرار داد  مراجعه نمايند

 

 

 

تعداد بازديد از سايت: 30010 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©