عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   سقف مجاز نقدينگي دفاتر خدمات بانكي

15/1/1394

 

 

سقف مجاز نقدينگي دفاتر خدمات بانكي
 

از ابتداي سال 1394سقف مجاز نقدينگي دفاتر خدمات بانكي بر اساس در صدي از منابع آنها و بشرح ذيل محاسبه و اعمال ميگردد بدين صورت كه :

1- سقف مجاز تنخواه دفاتر خدمات بانكي با دارا بودن مجموع منابع ( بدون سپرده بلند مدت ) بيش از سه ميليارد ريال ، يكصد ميليون ريال تعيين شد  .

2- سقف مجاز تنخواه دفاتر خدمات بانكي با مجموع منابع ( بدون احتساب سپرده بلند مدت ) از يك ميليارد ريال تا سه ميليارد ريال ، پنجاه ميليون ريال  تعيين شد .

3- سقف مجاز تنخواه صندوق دفاتر خدمات بانكي داراي مجموع منابع پانصد ميليون رايا تا يك ميليارد ريال( بدون احتساب سپرده بلند مدت )3% منابع و حداكثر تا سي ميليون ريال تعيين شد .

4- سقف مجاز تنخواه صندوق دفاتر داراي مجموع منابع (بدون احتساب سپرده بلند مدت ) تا 500  ميليون ريال دو درصد منابع و حداكثر 10 ميليون ريال ميباشد .

لازم به ذكر است سقف مجاز نقديگي بمعني الزام واحدها به نگهداري وجوه نقد معادل مبالغ اعلامي نبوده و مسئولين شعب و دفاتر ميتوانند با اعمال مديريت و استفاده بهينه از ابزار هاي بانكداري الكترونيكي نسبت به كاهش رسوب نقدينگي اقدام نمايند .

تعداد بازديد از سايت: 30388 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©