عناوين سايت
پست بانک استان چهار محال بختیاری
   حساب ستاد بازسازي عتبات عاليات استان

18/8/1390

 

 

حساب ستاد بازسازي عتبات عاليات استان
 

"قابل توجه همکاران محترم شعب ، دفاتر روستائی وشهری پست بانک استان"

شماره حساب 02  /  4122656529919  بنام ستاد بازسازي عتبات عاليات استان افتتاح گرديده است با توجه به نزذيكي ماههاي محرم و صفر بمنظور جذب مطلو بتر كمكهاي مردمي نسبت به راهنمايي مردم جهت واريز  بحساب مذكور اقدام نمائيد .

تعداد بازديد از سايت: 30413 بار
كليه حقوق اين سايت محفوظ مي باشد. ©